DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER


Inscrierea la concursul de admitere se face in baza unui dosar de candidat, depus la sediul academiei care contine urmatoarele documente:

 1. diploma de licenta si suplimentul la diploma sau adeverinta pentru absolventii promotiei 2022, din care sa rezulte media de promovare a anilor de studii (ponderata cu puncte de credit), media de promovare pe ani de studii si media examenului de licenta, in original, sau copii ale acestora;
 2. diploma echivalenta si Atestatul de recunoastere a studiilor eliberat de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educatiei, pentru candidatii care au absolvit studiile universitare de licenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene sau copii ale acestora;
 3. certificatul de competenta lingvistica pentru limba romana, eliberat de catre institutii abilitate de Ministerul Educatiei, pentru candidatii care nu sunt cetateni romani (unde este cazul) sau copie a acestuia;
 4. copia cartii de identitate/pasaportului;
 5. copia certificatului de nastere;
 6. copia certificatului de casatorie (in cazul candidatilor care si-au schimbat numele prin casatorie;
 7. cazier judiciar (pentru candidatii care nu sunt cadre militare active);
 8. adeverinta medicala;
 9. trei fotografii 3/4;
 10. dovada achitarii taxei de inscriere.


Inscrierea candidatilor se poate face si in mediul on-line prin incarcarea documentelor mai sus precizate, scanate/fotografiate in format electronic la adresa de e-mail admitere_master2022@armyacademy.ro precum si a urmatoarelor documente:

 1. Cerere-tip de inscriere;
 2. Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
 3. Declaratie pe propria raspundere;
 4. Declaratie privind autenticitatea documentelor de studii transmise.


Pentru participarea la concursul de admitere, candidatii achita o taxa in valoare de 100 lei, care se vireaza in contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX (cont deschis la Trezoreria Sibiu).

Ordinul de plata trebuie sa contina urmatoarele date:

 • beneficiarul – UM 01512 Sibiu (concurs admitere master);
 • codul CIF – 4241117;
 • numele si prenumele candidatului.


© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.